TURKUVAZ MEDYA GRUBU
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Turkuvaz Medya Grubu ("Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık Anonim Şirketi" veya "Turkuvaz Medya") olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca çeşitli kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlemekte olduğumuz verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşbu Turkuvaz Medya İnternet Sitesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile birlikte kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

Bu kapsamda, Turkuvaz Medya, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde ve KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.


1- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

https://www.turkuvazmedyagrubu.com.tr adresinde yer alan İnternet Sitemize gerçekleştireceğiniz ziyaretiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz;

 • İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen internet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresiniz ve MAC adresiniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, İnternet Sitemizde yer alan çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz, İnternet Sitemizin düzgün ve güvenli bir şeklide çalışmasının sağlanması, İnternet Sitemizde gezinmenizin sağlanması ve İnternet Sitemizde yer alan bilgilerin sizlere sunulması

amaçları ile işlenmektedir.

 • “İnternet Sitemizin “İletişim” sekmesinde yer alan telefon numaraları aracılığıyla Turkuvaz Medya ile iletişim kumanız sonucunda işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni aramanızın başında size iletilecektir."
 • İşe Alım Web Portalı aracılığıyla Aday Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle Turkuvaz Medya’ya iletecek olduğunuz iş başvurusu sonucunda işe alım süreciniz kapsamında işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni İşe Alım Web Portalı sekmesinde siz çalışan adaylarına sunulacaktır.


2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla,

 • İnternet Sitesini ziyaretiniz ile birlikte ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler,
 • İnternet Sitesinde yer alan çerezler,
 • İşe Alım Web Portalı aracılığıyla Aday Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle gerçekleştirdiğiniz iş başvurunuz,

aracılığıyla toplanmaktadır. İşleme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Turkuvaz Medya’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.


3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza; hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi

amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve işlenen kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • (d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • (e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • (f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • (g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • (h) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • (i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla idefix sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir. Bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.